LÊ THỊ HẰNG SÂM - BÍ THƯ CHI BỘ

                     NGUYỄN THỊ THU HẰNG - PHÓ BÍ THƯ