NGUYỄN THỊ HỒNG - PHÓ HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

        PHẠM THỊ HÀ - GIÁO VIÊN - PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

        TRẦN THỊ LY - GIÁO VIÊN - ỦY VIÊN