PHẠM THỊ HÀ - TỔ TRƯỞNG

                        NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG - TỔ PHÓ

                       NGUYỄN THỊ MAI LAN - THÀNH VIÊN

                 BÙI THỊ LAN - THÀNH VIÊN

                  PHAN THỊ CHI - THÀNH VIÊN

                      ỨNG THỊ THỦY TIÊN - THÀNH VIÊN