Trần Thị Ly

Tổ trưởng

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ánh Loan

Tổ phó

 

 

 

 

Lê Thị Mỹ Diên

Thành Viê

 

 

 

 

 

Trần Thị Mỹ Liên

Thành viên

 

 

 

Hồ Thị Phương

Thành viên