CAO THỊ KIỀU HƯƠNG  -  TỔ TRƯỞNG

             NGUYỄN THỊ KIM PHÚC - TỔ PHÓ

          HOÀNG THỊ ÁI NHI   -   THÀNH VIÊN

       TRẦN THỊ NHƯ HƯƠNG - THÀNH VIÊ

       TRƯƠNG THỊ THẢO LOAN - THÀNH

   HỒ THỊ PHI  - THÀNH VIÊN